Nova nagradna igra KINETIC REACTOR poletje 2020

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Nova nagradna igra za KINETIC REACTOR julij in avgust 2020 #dopustovanje #krajizvodo

J in P d.o.o., Ljubljanska c. 4A 1296 Ivančna Gorica  (v nadaljevanju: Organizator) organizira nagradno igro.

Vsebina in potek nagradne igre.

Vsak mesec nekoga obdarimo s kinetic jekleničko in nekoga s kinetic reactorjem. Tokrat od vas pričakujemo fotografije vašega dopustovanja ali izleta iz kakšnega kraja ob vodi (jezero, reka, morje,…). Fotografije lahko dajete v komentarje na naše objave na IG in FB strani cel mesec julij in avgust.

Nagradna igra ni povezana z Ig in Fb. Nagrada je ena.

Nagrada

1x JEKLENIČKA KINETIC REACTOR 1 x KINETIC REACTOR 2 osebama

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne 1.7.2020 in se zaključi dne 1.9.2020  ob 00.01h

Pogoji za sodelovanje

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki bo ob pričetku nagradne igre izpolnila vse navedene zahteve:
  • je državljan Evropske unije
  • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
  • je dopolnila najmanj 18 let.
Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči soglaša z vsemi pogoji v zvezi z nagradno igro.
Zaposleni in študentje, ki delajo pri Organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Nagradno žrebanje

Nagradno žrebanje bo izvedeno najkasneje v roku 1 tedna po izteku nagradne igre v poslovnih prostorih Organizatorja, na Ljubljanski cesti 4a, Ivančna Gorica, in ne bo javno. Izvedeno bo po načelu naključnega žreba vseh sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje, nagrado pa prejme: prvi naključno izžrebani udeleženec.
Poleg nagrajenca bo izžreban tudi rezervni nagrajenec. V kolikor prvi izžrebani nagrade ne bo sprejel, se bo le-ta prenesla na rezervnega nagrajenca, o čemer bo slednji takoj pisno obveščen.
Če komisija ugotovi, da izžrebani ne izpolnjuje vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri, žreb razveljavi in izvede nov žreb.
Žreb in podelitev nagrade bo opravila in nadzorovala komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika Organizatorja nagradne igre, ki bosta o rezultatu žrebanja sestavila zapisnik.
Zapisnik o podeljeni nagradi in nagradni igri se hrani pri Organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Organizatorja.

Obvestilo nagrajencu in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti in/ali telefonski številki najkasneje v dveh delovnih dneh po opravljenem žrebanju. Organizator pošlje obvestilo na elektronski naslov nagrajenca in/ali stranko obvesti po telefonu na telefonsko številko, pri čemer ne prevzema nikakršne odgovornosti, če sta elektronski naslov ali telefonska številka napačna ali nepopolna.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  • nagrajenec izrecno pisno izjavi, da nagrade ne želi prejeti.

Zasebnost in varstvo podatkov

Nagrajenec v nagradni igri Organizatorju dovoljuje objavo svojega priimka in imena ter fotografijo na spletni strani organizatorja za obdobje treh mesecev.
Udeleženec  nagradne igre dovoljuje, da Organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami) (v nadaljevanju: »Zakon«). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:
  • priimek in ime
  • številko mobilnega telefona
  • naslov
  • elektronski naslov
Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja udeleženca nagradne igre ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Pridobljene osebne podatke bo Organizator varoval in uporabljal v skladu z Zakonom ter samo za namen izvedbe nagradne igre.
Organizator se zavezuje vse osebne podatke pridobljene na podlagi te nagradne igre, trajno izbrisati/uničiti v roku 3 mesecev po objavi nagrajenca nagradne igre.

Druge določbe

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade kot je navedena v teh pravilih. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. V skladu z Zakonom o dohodnini je, glede na vrednost nagrade, nagrajenec dolžan predložiti davčno številko. Akontacijo dohodnine v znesku 25 % od bruto vrednosti nagrade krije Organizator nagradne igre. Organizator nima nikakršnih dodatnih obveznosti iz naslova morebitnega doplačila ali vračila dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske odmere.
Za razlago teh pravil sodelovanja v nagradni igri sta pristojna člana komisije Organizatorja. Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, to je s 29.3.2020.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo razlogi tehnične ali poslovne narave. O spremembah pravil sodelovanja v nagradni igri bo Organizator sodelujoče v nagradni igri obvestil na svoji spletni strani.
Ljubljana, dne 1.7.2020
 
J in P d.o.o.,
Direktor Dragan Jeremić